Kitaaba Barataa Kutaa 8

Kun qormaannii Finfinnee irratti hatamuu isaa mirkaneessa. qabaachuu isaan irraa eegamuu dha. Dagguu Takkaa barataa kutaa 8ffaa M/B Addis katamaa sadarkaa 1ffaa Amboo. Shawaa Kibba Lixaa Aaanaa ammaayyaa fi Iluu keessattis murmiin master Pilaanii gaggeffama oolee jedhu jiraatooni dubbisne. Yeroo kutaa 3ffaa. Sababni isaas, yeroo san gaazaa fi ifaan elektirikaa kan hin turre waan ta'eef. IUCAT is Indiana University's online library catalog, which provides access to millions of items held by the IU Libraries statewide. Tajaajila Yoo isin barnoota afran kutaa kana keessatti argaman sirriitti qayyabattanii deebii isaanii walitti qabdanii nuu ergitani deebii keessan ilaallee kutaa itti aanu isinii ni ergina. Barataa Abdii Mokonnoon barataa kutaa 10ffaa 9. seera qubee afaan oromoo kitaaba afaan oromoo haaraa pdf qorannoo afaan oromoo. Ixaanni urgaayee, bunni danfee, jimaan dhiyaatee, dargaggoonni garee gareedhaan wal qoqqoodanii jimaa jirma isii waliin ol fuudhanii baala isii irraa ciranii, afaanitti tuuqqatu. 5MB: BARNOOTA HERREGAA KITAABA BARATAA Kutaa Tokkoffaa. Eegaa nutiis sheek bakrii saphaloo fi barataa isaa kan ture sheek mohammad rashadiis fuulli rabbii itti haa tolu jachaa qophii keenya waa'ee seenaa sheek bakrii saphaloo irratti xiyyeeffate kutaa 2tti qoodnee isiniif dhiheessaa turre kanumaan goolabnaa, qoopheessee kan isiniif dhiheesse ani saphaloo kadiir, qophii wal fakkaataa biraan hanga. 16 Responses to "Waltajjii Marii Oromoo: Walgahii Oslo Kutaa 2ffaa (Obbo Leenco Lata fi Dr. Kitaaba kana keessatti hikkaa towhiidaa darajaa towhiidaa. Deebi'ee-dhufaatii Gooftaa 12. Kutaa gadiittii barnoota isaatti barataa giddu galeessa ture. Offline dubbisufDownload PDFPrintQur'aanni Jecha Rabbii olta'aati. 17: Barnoota. Deebi'ee-dhufaatii Gooftaa 12. May 08, 2011 · Akka wolii galaatti kitaaba san irraa wonni hubate, worra waan ati barbaaddu uduu hin taane waan isaan barbaadan akka jettu barbaadu biratti lamaa fi lama afur uduun hin taane, yeroo tokko tokko sadi, yeroo tokko tokko shan, yeroo biraallee akkuma haalaatiin ka biraa ta’a malee afur hin ta’u. Tajaajila Yoo isin barnoota afran kutaa kana keessatti argaman sirriitti qayyabattanii deebii isaanii walitti qabdanii nuu ergitani deebii keessan ilaallee kutaa itti aanu isinii ni ergina. kitaaba qulqulluu jechuun maal jechuudha? kitaabni qulqulluu maaliif qulqulluu jedhame? faayidaan kitaaba qulqulluu maali? kitaaba qulqulluu eenyutu barreesse? waa'ee namoota qulqulluu kitaaba qulqulluu barreessanii ragaan kitaaba qulqulluu jiraa? yoomii fi eessatti barreeffame? kutaa lammaffaa. Kitaaba Barataa. Barataa Eebbaa Kantiibaa barataa kutaa 11ffaa 8. IUCAT is Indiana University's online library catalog, which provides access to millions of items held by the IU Libraries statewide. Kanaafuu jireenya keenya hafeef barataa dubbii Waaqayyoo taanee of wareeguun Waaqa isa cubbamoota akka keenya dhiiga Isaa isa cubbu-maleessaan baraaruuf ilma Isaa nuuf erge kutannaadhaan Waaqeffachuu fi tajaajiluutti haa seennu. Waaqumaa Dabalee barataa kutaa 11ffaa m/b Gudar sadarkaa 2ffaa 25. Yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Iyoob Mul'isaa barataa kutaa 12ffaa m/b Amboo sadarkaa 2ffaa fi Qopha'inaa 27. Qormaata biyyooleessaa kutaa 8ffaa qabxii olaanaa 99. Barataa Abdii Mokonnoon barataa kutaa 10ffaa 9. Af-Soomaali Grade 1 Student Book. Its contents are updated automatically, so you don’t need to worry whether the news is fresh or not. Barataa Obsaa Geetanee. 8 Saaʼolis ajjeefamuu Isxifaanos irratti isaanii wajjin walii galee ture. ‪#‎ OromoProtests‬ Guyyaa kaleessaa (Feb 4, 2016) reeffi barataa Ibrahim Usma’il, barataa keemistirii waggaa 1ffaa University Dillaa, gara iddoo dhaloota isaa Ha rargee Bahaa Aaanaa Midhaaga Tolatti geeffamee jira. Af-Soomaali Grade 1 Student Book. Kitaaba kana keessatti hikkaa towhiidaa darajaa towhiidaa. Hojii Ergamootaa. Ashannaafii Buusaa Barataa kutaa 12ffaa M/B Sadarkaa 2ffaa fi Qopha’ina Amboo. Yihowaan bishaan badiisaa fidee addunyaa yeroo sanatti ture kan balleesse maaliifi? Jalqaba seenaa ilmaan namootaatii kaasee, qabsoon wanta gaarii fi hamaa gidduutti taasifamuu ni eegale. Posted by on Friday, September 8, 2017 IMALA QABSOO OROMOO FI MUL'ATA ADO Qabsoo Bilisummaa Oromoo Bifa Jaarraa 21ffaan Gaggeessuu KITAABA HAARAYA DHIHEENYATTI MAXXANFAMEE DHIHAATU Kitaabni mata duree, "Imala Qabsoo Oromoo fi Mul'ata ADO jedhu dhihenyatti maxxnfamee dubbisaaf dhihaachuuf jiraachuu isaa yeroo ibsinu gammachuun. Dagguu Takkaa barataa kutaa 8ffaa M/B Addis katamaa sadarkaa 1ffaa Amboo. Efreem qulqulluun kan barreesse guyyaa Wiixataa kan kadhatamu Gooftaa Keenya Kan Deesse Galata Dubroo Maariyaam Kutaa isa jalqabaa Gooftaan, kan lapheensaa gadde Addaamiin bilisa baasuu fi iddoosaa duraatti deebisuuf jaallate. Wiirtuu Barrulee Qormaata Waaltina Afaan Oromoo jildii. Offline dubbisufDownload PDFPrintMarsaa 4ffaa Uumama Namaa: Lafee fi foon Uwwisuu Alhamdulillahi wa salaamun alaa ibaadihillaziina-sxafaa (Faaruun hundi kan Rabbiiti. Barumsa sadarkaa olaanaa ammoo Yuunivarsiitii Finfinneetti meejerii Seenaa fi maayinerii Ogbarruu barate. Tajaajila Yoo isin barnoota afran kutaa kana keessatti argaman sirriitti qayyabattanii deebii isaanii walitti qabdanii nuu ergitani deebii keessan ilaallee kutaa itti aanu isinii ni ergina. Jalatamoo fi kabajamoo warra barreefata kana duukaa-buutanii jirtan, mee waan hunda duran nagaa fi nageenya isiniif hawwa! Erga barreeffammi kun kutaa lammaffaan isinii dhiyaatee asii kunoo gara torban sadiiyii taha. Afaan oromoo. Haaluma wal fakkaatuun barattonni mana barumsaa kutaa 11ffaa fi 12ffaa baratan:- • barataa Tasfaayee Tufaa, • barattuu Boontuu Hayiluu fi • barattoota kan biraa saddet (8) Immoo mana hidhaa duwwaa keessatti qofaa isaanii harkii fi miilli isaanii hidhamee hidhamanii jiru,…. Nutis gootowwan Oromoo wareegamaan Ebla 15 isaan yaadanna. Kutaa Tokkoffaa Naannoo Horaa bara 1892 (The Hot Spring now named Filwuha in 1892) Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. Diimaa Nogoo)" Argannee Gootaa November 7, 2012 at 2:29 am Leencoo Lataa, Dr Taaddasaa Eebbaa, Bayyan Asoobaa, Diimaa Nogoo are just like a son who killed his parent but cry of left orphaned. Magaalaa xiqqoo ani keessatti dhaladhee guddadhe keessatti dubartootni baay'ee yeroo cunqurfaman ilaaleera. Hafuura Qulqulluu 11. Sirna barnootaa duudha-maleessa (valueless). Hanga namni natti himutti kana ta’u isaa hin beeku ture jedha. Ani seensa isa hardhaa kana keessatti waayee seera hirmaata-dubbii (seerlugaa) Afaan Oromoo keessaan hamma wayii isiniif dhiyeessa. qabaachuu isaan irraa eegamuu dha. Kitaaba Barataa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti ISBN: 978-99944-2-277-7 Ministeera Barnootaa. Warri akka. Barataa Alaminaan aanaa Amboo ganda baadiyaa Kuree Gaattiraa jedhamutti kan dalate yoo ta'u, sirni awwaalcha isaatis achumatti raawwatamuun himame. Rakkoon kuni kan mudate warshaan shukkaaraa kuni ijaaramee yeroodhaan waan hin xumuraminiif. PDF 23 / 11 / 1438, 16/8/2017. 14 Aug 2013. Shawaa Kibba Lixaa Aaanaa ammaayyaa fi Iluu keessattis murmiin master Pilaanii gaggeffama oolee jedhu jiraatooni dubbisne. Barataa Alaminaan aanaa Amboo ganda baadiyaa Kuree Gaattiraa jedhamutti kan dalate yoo ta'u, sirni awwaalcha isaatis achumatti raawwatamuun himame. Geetuu Dandanaa jiraataa Magaalaa Amboo, 26. Leenco Lataa Kitaaba isa jalqabaa maxansee "The Ethiopian State at the Crossroads jedhu keessatti fuula 129 irratti mata duree "The influence of the Dead on the Living" jedhu jalatti hagam seenaan dhibbaa nama irratti godhu gabaabsee xuqee jira. Yoo mucaan keessan barataa Afaan Ingliffaa ta'eef, odeeffannoo guddina dubbisa Afaan Ingliffaa mucaa keessanii ibsu sadarkaa qorannoo afaanii (ACCESS) ibsaa. KITAABA IJOOLLEE. Apr 04, 2019 · This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 7 months, 4 weeks ago by flkavvhogo. am መጽሐፍ ቅዱስ —የእውነትና የትንቢት መጽሐፍ የተባለው ዲቪዲ ከያዛቸው ሦስት ፊልሞች መካከል መጽሐፍ ቅዱስ —በአንተ ሕይወት ውስጥ ያለው ኃይል የሚለውን ሁለተኛ ክፍል በመመልከት የዚህን ጥያቄ መልስ. Marsaan kunis mudghah jedhama. Freedom For Oromia(Oromiyaa). Ministeera Barumsaa Bara 2005. Dec 19, 2006 · Dhaamsaa fi Seenaa Gabaabduu Barataa Shibiru Damissee Barattoota Yuniversty Maqalee Irraa Baratan Shibbiruu Damisse Baatii bara 1982 godina Wallagga dhihaa aanaa Hoomaa, ganda Siibaa Yesuusitti dhalate. Charsees Taaz Rusiil Miliniyaal Daawun kan jedhame kutaa walitti aanuu kitaaba qabu jalqabe: du'uu isaan dura kan inni barreessee hanga kutaa ja'aatti kan gahe yeroo ta'u baayinaan amma dhuga-baatoota Joobaa og-waaqummaa isaan qaban kan qabatee dha. Qabsoon keenya galma kaayyoo qabsaahonni itti wareegamaniif gahuu qaba! — Kutaa 2ffaa Ayyaanaa Goobanaa fi Caalaa Hayiluu, Onkololeessa 7, 2019 Barreefama mataa wal fakkaataa yeroo darbeetiin, kutaa 1ffaa, maal gochuutu Oromoota kaayyoo bilisummaa fi walabummaaf qabsaawan irraa eeggamaa?. Facebook gives people the power to share and makes. 8 Saaʼolis ajjeefamuu Isxifaanos irratti isaanii wajjin walii galee ture. Barataa Kiristoosii kan dhugaa taanee Kiristoosiif kan jiraannu dubbii isaatiin. Yoo gatiin Xumuraa hin jirre, fankishiniin kun kaayoo gatiiwwan walqixa gatiiJalqabaa irratti hundaa'uun pirobaabiliitii shallaga. Tajaajila Yoo isin barnoota afran kutaa kana keessatti argaman sirriitti qayyabattanii deebii isaanii walitti qabdanii nuu ergitani deebii keessan ilaallee kutaa itti aanu isinii ni ergina. Dammumaa Tasfayee barataa kutaa 10ffaa. 2013;Johannesburg – South Africa!…(Adaraa keessan erga dubbistaniitiin booda, hiruun/share gochuun hiriyoota keessaniitiin ga’uu hin dagatinaa)Deggertoota Guddinaafi Dagaagina Hog-barruu Oromoo, Maamiltoota kitaabilee koofi Dinqisiifattoota koo maraaf. Shawaa Kibba Lixaa Aaanaa ammaayyaa fi Iluu keessattis murmiin master Pilaanii gaggeffama oolee jedhu jiraatooni dubbisne. Sadan tokkummaa Waaqaa 10. Its contents are updated automatically, so you don’t need to worry whether the news is fresh or not. qabaachuu isaan irraa eegamuu dha. Sep 30, 2013 · Waa’ee Kitaaba SINGIGGOO ilaalchisees yoo ta’e, SINGIGGOON kitaaba Walaloo walaloowwan 70 of keessaa qabuufi, kitaaba, kitaaba koo kan 2ffaafi Kitaaba Walaloo EKERAA HARAMAAYAA jedhu an waggaa saddeetiin dura gabaa‘rra oolche kan of keessaa qabuu dha. Otti dhalate. Seenaa Duubaa. hiika kitaaba qulqulluu. Barruu obbo Roobaa burltum tan jatte jattee fi abjuun guutamte ilaalchisee mata duraa armaan olii kanaan waa jachuun kiyya ni yaadatama. Darkiteera kutaa Horsiisa Horii fi Fayyaa FAO Director, Animal Production and Health Division FAO Rome Gara Afaan Oromootti Kan hiikee Mokonnin Mangashaa Yeroo kitaaba kana qopheessinu eediitaroota Wajjira Misooma Eegumssa Fayya fi Gabaa Beeyladaa Godina Arsii. Barataa Eebbaa Kantiibaa barataa kutaa 11ffaa 8. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. Barataa Kutaa 6 Kitaaba guutuu dogogoora tokko malee Sammuu keessaa dubbisuu 24 11 2009. Kutaan 3-8 giraaffii ykn danaa firii barattootaa kutaa irraa gara kutaatti agarsiisuudha. Retrying Kitaaba-Barataa-kutaa-12. Gosi barnootaa hatamee fi qabxiin galmeeffame bakka hundatti wolfakkaata. Gabaasni kun kan inni hammatu qabxiiwwaan qormaata dandettii Akaadamii Mineesota (MTAS) kan beekumsa fi dandettii barataa safaru karaa ulaagaa milkaa'ina filannoo kan ulaagaa akaadamii Mineesotan kenname. Leenco Lataa Kitaaba isa jalqabaa maxansee "The Ethiopian State at the Crossroads jedhu keessatti fuula 129 irratti mata duree "The influence of the Dead on the Living" jedhu jalatti hagam seenaan dhibbaa nama irratti godhu gabaabsee xuqee jira. May 20, 2014 · Haaluma wal fakkaatuun barattonni mana barumsaa kutaa 11ffaa fi 12ffaa baratan:- • barataa Tasfaayee Tufaa, • barattuu Boontuu Hayiluu fi • barattoota kan biraa saddet (8) Immoo mana hidhaa duwwaa keessatti qofaa isaanii harkii fi miilli isaanii hidhamee hidhamanii jiru,…. Komii qubeen waljala geeddaramuu fi qabiyyee Kitaaba Afaan Oromoo kutaa 1-4 irratti ka'ee ture furuuf biirichi, sirna barnootaa haarawa qopheessuun tajaajilaaf qopheessaa jiraachuu himee jira. Barataa Dirribaa Tasfaa barataa kutaa 7ffaa 11. am መጽሐፍ ቅዱስ —የእውነትና የትንቢት መጽሐፍ የተባለው ዲቪዲ ከያዛቸው ሦስት ፊልሞች መካከል መጽሐፍ ቅዱስ —በአንተ ሕይወት ውስጥ ያለው ኃይል የሚለውን ሁለተኛ ክፍል በመመልከት የዚህን ጥያቄ መልስ. ii Garee Omishtotaa Aannani tiif Qajeelfama hojii Qopha'ee. Rabbirraa Atoomsaa barataa kutaa 10ffaa m/b Amboo sadarkaa 2ffaa 24. Akkaataawwan barsiisonni Afaan Oromoo kutaa kana barsiisan. qeerroon abdii sabaa ija/qaroo uummata oromoo akka ta'e eenyuyuu nii beeka, kanaaf diinni keenya dhiiga qeerroo dhangalaasuuf wargama daa'imni suura isaa argaa jirtan kun umuriin isaa 16 amboo jiraata barataa kutaa 9 (sagaliiti) guyyaa kaleessaa waraannii mootummaa rasaasan rukutuun isaa nii beekama haa ta'u iyyuu malee gargaarsaa taasifamaafii. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. O tti caamsaa 23 godina Shawaa Lixaa Aanaa Xuqur Incinnii Ganda Qonnaan bulaa Naannoo Jidduutti dhalate. Dargaggoon kun dhiheenya kana karaa marsaa hawaasaa kitaabota lama si’a takkaatti qopheessee dhalootaaf akka gumaache odeeffannoo argannetu dargaggoo kana waliin akka wal isin wal barsiisnu fedhii nutti hore. Hafuura Qulqulluu 11. Viewing 1 post (of 1 total) Author Posts April 4, 2019 at 8:28 pm #9975 flkavvhogoParticipant Download >> Download Seer-luga afaan oromoo pdf Read Online >> Read Online Seer-luga afaan oromoo pdf. 17: Barnoota. ‪#‎ OromoProtests‬ Guyyaa kaleessaa (Feb 4, 2016) reeffi barataa Ibrahim Usma’il, barataa keemistirii waggaa 1ffaa University Dillaa, gara iddoo dhaloota isaa Ha rargee Bahaa Aaanaa Midhaaga Tolatti geeffamee jira. Adeemsa kitaaba kana barreessuu keessatti rakkooleen hagi tokko na mudataniiru. Barataa Jifaaraa Busunaa 13. Garuu ifaajee yookaan dhamaatee cimaa barbaada fakkaata! Ta'us garuu waan hojjetamuu danda'udha. Waaqumaa Dabalee barataa kutaa 11ffaa m/b Gudar sadarkaa 2ffaa 25. Qormaata biyyooleessaa kutaa kudhanii 3. seera qubee afaan oromoo kitaaba afaan oromoo haaraa pdf qorannoo afaan oromoo. 2014 Amboo Barattoota OromooCaamsaa 30,2014 Godina Lixa Shawaatti goototni barattootni Oromoo kutaa 10ffaa qormaata Biyyoolessaa kutaa 10ffaa qoramaa turan har'a xummuruun FDG kaachisan. Barataa Abdii Mokonnoon barataa kutaa 10ffaa 9. 14 Aug 2013. Hanqinni kitaaba barataa magaalaa Finfinnee maatii fi manneen barnootaa waldhabsiisaa jira barnoota lammummaa fi amala gaarii akkasumas afaan Amaaraa kutaa 1-8 cimaa ta'uusaa fi rakkoon kun. isaanirraa na-muma argameeti fudhata. Rabbirraa Atoomsaa barataa kutaa 10ffaa m/b Amboo sadarkaa 2ffaa 24. See more ideas about Comedy, Film and Oromo people. Ashannaafii Buusaa Barataa kutaa 12ffaa M/B Sadarkaa 2ffaa fi Qopha'ina Amboo. Abdii addeessaa barataa kutaa 11ffaa m/b Amboo sadarkaa 2ffaa fi Qopha'inaa 28. Multilingual School Notices (Full Set) Oromo List of Notices Notice # 1 Information Regarding Parent Participation 2 Participation in Parent Teacher Interview. "2 Hiddi Kun Lafa Keysa Gad-fagaatee Arkama, Kanaafuu Gaarri Bifa Akka Shikhaala3 Qaba (Fakki Lakk 7, 8, Fi 9 Fuula Kitaaba Isaa Irra Jira). Kitaabni beekaa, barataa fi wallaalaa hunda isaanii ni fayyada, waliigalatti kitaabni kitaaba hedduu ummata fayyadu, aqiidaa Ahlus-. Yihowaan bishaan badiisaa fidee addunyaa yeroo sanatti ture kan balleesse maaliifi? Jalqaba seenaa ilmaan namootaatii kaasee, qabsoon wanta gaarii fi hamaa gidduutti taasifamuu ni eegale. Kitaaba Afaan Oromoo Kitaabi haaraan mata dureen isaa Kudhaama Seenaa jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse. Sirna barnootaa duudha-maleessa (valueless). Dec 19, 2006 · Dhaamsaa fi Seenaa Gabaabduu Barataa Shibiru Damissee Barattoota Yuniversty Maqalee Irraa Baratan Shibbiruu Damisse Baatii bara 1982 godina Wallagga dhihaa aanaa Hoomaa, ganda Siibaa Yesuusitti dhalate. Qormaatawwan Boordii koolleejii maalii? Waggaa kanatti, qormaatawwan boordii koolleejitiin (College Board)walitti aananii kennaman hojii irra oolchuu isaatin naannoon keenya gammachuutu itti dhaga’ama: (kutaa 8. Diraamaa HIREE Kutaa 2ffaa OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Hire Kutaa 20 ffaa 21 04 2010 - Duration: Barataa Kitaaba guutuu Sammuu keessaa dubbisu - Duration:. Kana irratti hundaa'uudhaan qaamoleen haqaa ol'aantummaa heera mootummaa mirkaneessuun nageenyii fi tasgabbiin fulla'aan biyyatti. Waaqumaa Dabalee barataa kutaa 11ffaa m/b Gudar sadarkaa 2ffaa 25. Amanuel Yadata is on Facebook. KITAABNI QULQULLUUN MAAL BARSIISA? JireenyaWaaqayyoonGammachiisu Jiraachuu (Kutaa 2) Kitaaba Macaafni Qulqulluun Maal Barsiisa?jedhu boqonnaa 12rratti hundaae ; kitaabichi jw. sadarkaa dammaqiinsa Ummata keenyaa yennaa ilaallu, qabsoo kanaaf gumaachii taasifamu sadarkaa dhuunfaa irraa eegaluu akka qabu , waan hojjachuu qabnullee. Barreessaan kitaaba kanaa ogumaan balaliisaa xayyaaraa yoo ta’an barnoota phisics baratan Obbo Leellisaa Aadaa kitaaba barreessuuf kan na kakaase bal’ina aadaa fi seenaa Oromoon qabu jedhan. Kitaaba qo'achuuf ifaan ittiin fayyadamaa turan ejersaa fi moora akka ture ni dubbatu. Marsaan kunis mudghah jedhama. Rabbirraa Atoomsaa barataa kutaa 10ffaa m/b Amboo sadarkaa 2ffaa 24. Barruu obbo Roobaa burltum tan jatte jattee fi abjuun guutamte ilaalchisee mata duraa armaan olii kanaan waa jachuun kiyya ni yaadatama. Tajaajila Yoo isin barnoota afran kutaa kana keessatti argaman sirriitti qayyabattanii deebii isaanii walitti qabdanii nuu ergitani deebii keessan ilaallee kutaa itti aanu isinii ni ergina. Ixaanni urgaayee, bunni danfee, jimaan dhiyaatee, dargaggoonni garee gareedhaan wal qoqqoodanii jimaa jirma isii waliin ol fuudhanii baala isii irraa ciranii, afaanitti tuuqqatu. Kitaaba-Barataa-kutaa-12. Kanaafuu jireenya keenya hafeef barataa dubbii Waaqayyoo taanee of wareeguun Waaqa isa cubbamoota akka keenya dhiiga Isaa isa cubbu-maleessaan baraaruuf ilma Isaa nuuf erge kutannaadhaan Waaqeffachuu fi tajaajiluutti haa seennu. Barnoota afaan Oromoo kutaa 5ffaa , Dabalii Nagumaatiin Debeli Neguma. Qubee jijjiiruf sababni nama amansiisuu danda’u (justifying reason) sadarkaa amma irra jirru kanas ta’ee fuulduratti jiraachuu hin danda’u. Barnoota Afaan Oromoo. Barreessaan kitaaba kanaa ogumaan balaliisaa xayyaaraa yoo ta'an barnoota phisics baratan Obbo Leellisaa Aadaa kitaaba barreessuuf kan na kakaase bal'ina aadaa fi seenaa Oromoon qabu jedhan. am መጽሐፍ ቅዱስ —የእውነትና የትንቢት መጽሐፍ የተባለው ዲቪዲ ከያዛቸው ሦስት ፊልሞች መካከል መጽሐፍ ቅዱስ —በአንተ ሕይወት ውስጥ ያለው ኃይል የሚለውን ሁለተኛ ክፍል በመመልከት የዚህን ጥያቄ መልስ. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s. Barataa Girmaa Mulaatuu barataa kutaa 10ffaa 12. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. H/ Yuusuf yeroo barumsa kitaabaa irra turan qorannoo kiaabaatiif jecha halkan keessa sa'aa 8 dursanii akka hin rafne himaniiru. Warra Afaan Ingliffaa barataniif sadarkaan dubbisaa fi Sadarkaa Guddina Afaanii Karoora DUBBISAAti. Join Facebook to connect with Amanuel Yadata and others you may know. Jun 15, 2013 · 8. Aug 27, 2018 · Barataa daree isaa guutuu dabalatee. Rabbirraa Atoomsaa barataa kutaa 10ffaa m/b Amboo sadarkaa 2ffaa 24. 4 fideetu gara barumsa qophaa'inaatti darbe. qopheysitoonni group Ahbaashni farra Islaamaatti jettu warra gaggeeysan. Asyndetic clause linkage and taxis in Bantu Among the wealth of diverse clause linkage strategies in Bantu exists a device whereby a subordinate clause is marked in a quite. Odefannooni cloud library bu’ura odefannoo siif kenname dha! Bali’naan akkasumas intarneeta irrattis akka atti bittinneessuu dandeessu fi itti dabalataan ammoo kutaalee adda addaa keessa filate itti fayyadamuu akka dandeessu akkasumas odefannoo kanaa namoota biroo waliin akka walii qoodni itti fayyadamitaanf isiin jajjabeessu barbaanna. 5MB: BARNOOTA HERREGAA KITAABA BARATAA Kutaa Tokkoffaa. 16 Responses to "Waltajjii Marii Oromoo: Walgahii Oslo Kutaa 2ffaa (Obbo Leenco Lata fi Dr. Carraa argamina gatiiwwanii ykn hangiiwwanii gidduu dangaawwan lama keessattii kenna. Kutaa sagalitti Qabxii giddu-galeessaa 93 fi kutaa kudhanitti 92 qaba ture. isaanirraa na-muma argameeti fudhata. Gaaddisaa Birruu artistii Oromoo asoosaa fi diraamaa barreessun beekkamu. Marsaan kunis mudghah jedhama. Sadan tokkummaa Waaqaa 10. Over 7,000 languages are spoken or signed. Kutaa kanaa Ilalli Edit Lewwoota; 1 Saamu'el Kitaaba Qulqulluu; Last edited on 8 Fulbaana 2018, at 14:22. Barataa Obsaa Raggaasaa barataa kutaa 9ffaa 14. Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. Magaalaa xiqqoo ani keessatti dhaladhee guddadhe keessatti dubartootni baay'ee yeroo cunqurfaman ilaaleera. fi/yookin kutaa 11. Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba barataa kutaa 8. Gabaasni kun kan inni hammatu qabxiiwwaan qormaata dandettii Akaadamii Mineesota (MTAS) kan beekumsa fi dandettii barataa safaru karaa ulaagaa milkaa'ina filannoo kan ulaagaa akaadamii Mineesotan kenname. Sadarqaan Barnootaa Minnesota barattoonni Minnesota yeroo kutaa keessa turan raawwatanitti barumsa barataa turan hammam akka qabatan fi hubatan kan agarsiisu yks mullisuu dha. Gadaa addunyaan ganda tokko ta'aa jirtu kanatti beekkoomsa afaan Inglizii cimsachuun hiree matayyaatiifi kan sabaatiif murteessaa ta'uun falmii hin qabdu. Barataa Biraanuu Cimdeessaa barataa kutaa 12ffaa M/b Baallammii sadarkaa 2ffaa fi qophaa’inaa. BARUMSA 7 Gamoo Baabel BARUMSA 8 Abrahaamii fi Saaraan Waaqayyoof Ajajamaniiru BARUMSA 9 Dhuma Irratti Ilma Godhatan! BARUMSA 10 Haadha manaa Loox Yaadadhaa BARUMSA 11 Qorumsa Amantii. Rakkoon kuni kan mudate warshaan shukkaaraa kuni ijaaramee yeroodhaan waan hin xumuraminiif. 90 M i n i s t e e r a B a r u m s a a B a r a 2 0 0 5 Kutaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa. Whoops! There was a problem loading more pages. 17: Barnoota. Akkaataawwan barsiisonni Afaan Oromoo kutaa kana barsiisan. 40 ISBN: 978-99944-2-279-1. Jalatamoo fi kabajamoo warra barreefata kana duukaa-buutanii jirtan, mee waan hunda duran nagaa fi nageenya isiniif hawwa! Erga barreeffammi kun kutaa lammaffaan isinii dhiyaatee asii kunoo gara torban sadiiyii taha. Amanuel Yadata is on Facebook. Jirraapress app provides you news with different categories in Ethiopia. me/1JqeRh 🗓. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Barataa Obsaa Geetanee. fi/yookin kutaa 12. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s. Biroo barnoota Oromia. Abdii Baddeessaa barataa kutaa 11ffaa m/b Amboo sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa 28. Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. Kitaaba Afaan Oromoo Kitaabi haaraan mata dureen isaa "Kudhaama Seenaa" jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse maxxanfamee ba'ee jira. Barataa Biruuk Zawudeen qabxii kutaa 12ffaa akka biyyaatti olaanaa ta'e fide. Ababee Waaqumaa barataa. Kitaaba barataa qophaa’e irratti yaadannoo fi fakkeenyoota jiruu fi jireenya barattootaa wajjiin walsiman itti dabali. 2014 Amboo Barattoota OromooCaamsaa 30,2014 Godina Lixa Shawaatti goototni barattootni Oromoo kutaa 10ffaa qormaata Biyyoolessaa kutaa 10ffaa qoramaa turan har'a xummuruun FDG kaachisan. Seera Dandeettii Dubbisuu : Odeeffannoo Maatiidhaaf kennamu barbaachisu adda bahee beekuuf gargaara. Kitaaba Barataa Barnoota Kutaa 12 Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Kutaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa. Leave a CommentAbraham Tesfaye Gudina30 oct. Jechi kun kitaabicha keessatti nama shallaga hojjatu kan ibsu ture, hiikaan jecha kompitara jedhus akkaata kanaan hanga jaarraa 20ffaa walakeessatti itti fufe. 💢Bashannanaa fi beekumsa💢 bashannantee ni kofalta😂 barattee beekumsa argatta♻ dubbiftee ni milkoofta📖 dhaggeeffattee ni bohaarta📢 jechamoota jaalalaa💞 gorsaawwan yeroo fi🔰 qophii garaagaraatiin🔮 Nu woliin bohaarta🚧 Yaadaaf @Abdii16👈. Sababoota gara garaaf sirna barnootaa (curriculum) jijjiirun ni danda’ama ta’a. Kitaaba Barataa Barnoota Kutaa 12 Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Kutaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa. Hojii Ergamootaa. Page 5 Qorannoon kun qabiyyee afoolaa kitaaba barnoota Afaan Oromoo kutaa 1-4 keessatti argamu xinxaluurratti xiyyeeffata. Kitaaba qo'achuuf ifaan ittiin fayyadamaa turan ejersaa fi moora akka ture ni dubbatu. Rusil garee isaa "Miliniyaal Dawun qayyaannaa kitaaba qulqulluu" jedheeti kan inni waamu. Barataa Alaminaa Itichaa kan inni baratu mana barumsa sadarkaa lammaffaa Awwaarotti barataa kutaa 9ffaa ture. Viewing 1 post (of 1 total) Author Posts April 4, 2019 at 8:28 pm #9975 flkavvhogoParticipant Download >> Download Seer-luga afaan oromoo pdf Read Online >> Read Online Seer-luga afaan oromoo pdf. Mar 28, 2013 · Barataa Lammeessaa Kabbadaa Bataraa Mana Barumsaa Qeelloo sadarkaa 2ffaa Kutaa 10ffaa rasaasa poolisotaa irraa itti dhukaafameen millaa bitaa rukutamee yeroo ammaa kana hospitaala Neqemtee galee jiraachuun gabaafame,, , 2, barataa Darajjee Mokonnoon barataa kutaa 10ffaa immoo dhagaan rukkutamee kan baay’ee midhamee jiruu ta’uun gabaafamee jira. Jecha "kompitara" jedhu kan jalqaba fayyadame barreessaa biyya Ingilaandi Richard Braithwait kitaaba isaa “The yong mans gleanings” jedhu keessatti ture. Jun 09, 2014 · 23. Maatiin isaa yeroo ijoollumma isaa maqaa Hiika jedhamu baasaniif; boodarra erga Kiristaana ta’ee maqaa Onesmoos jedhu Macaafa Qulqullurraa baafate. Ixaanni urgaayee, bunni danfee, jimaan dhiyaatee, dargaggoonni garee gareedhaan wal qoqqoodanii jimaa jirma isii waliin ol fuudhanii baala isii irraa ciranii, afaanitti tuuqqatu. Wiirtuu Barrulee Qormaata Waaltina Afaan Oromoo jildii. Qormaanni moodeela Afaan Oromoo kutaa 10 yeroo qophaa‟u gosoota gaaffii kitaaba barataa keessatti shaakalaman haala walfakkaatuun osoo qophaa‟an gaarummaa qaba. Freedom For Oromia(Oromiyaa). Qabxiin barattoota laakkuma kutaa irraa gara kutaatti dabalaa dhufuun gara guddinna walii galaa fi gahumsaa barataatti jijjiirama. Akkaataawwan barsiisonni Afaan Oromoo kutaa kana barsiisan. Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose'aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006. Kora Xiqqaa ABO Kutaa Iskandinavia; Obboo Juneeddii Saaddoo gara uummata isaatti deebi Oromo Youth in North Norway on March 1, 2014 prote March 14, 2014 – Call for Peaceful Rally in Hamar, Yaadannoo Wareegamuu Goota Oromoo Barataa Wandimmu Hojjetootni Mootummaa Magaalaa Hararii fi Yuuniver. Kutaa 8 Digirii koolleejjii/Waraqaa ragaa leenjii Kutaa 9 Digirii Waalta’aa Kutaa 10 Digirii Jalqabaa Kutaa 11 Digirii lammaaffaa Kutaa 12 (Dippiloomaa hin qabu) Eebbifamuu digirii barsiisummaa (GED) Torbanitti sa’aatii meeqa hojjettaa? Torbanitti sa’aatii meeqa hojjettaa? Barataa jirtaa?. 15: Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba barataa kutaa 7. Barnoota afaan Oromoo kutaa 5ffaa , Dabalii Nagumaatiin Debeli Neguma. Deebi'ee-dhufaatii Gooftaa 12. Barataa Eebbaa Kantiibaa barataa kutaa 11ffaa 8. Tajaajila Yoo isin barnoota afran kutaa kana keessatti argaman sirriitti qayyabattanii deebii isaanii walitti qabdanii nuu ergitani deebii keessan ilaallee kutaa itti aanu isinii ni ergina. ISBN: 978-99944-2-283-8. Whoops! There was a problem loading more pages. Barataa Abdii Mokonnoon barataa kutaa 10ffaa 9. Barataa Balaay Kuusaa barataa kutaa 12ffaa M/B Ballammii sadarkaa 2ffaa fi Qopha’ina. Kitaaba Barataa. Kitaaba kana keessatti hikkaa towhiidaa darajaa towhiidaa. Wannumti foolii Oromoo qabu keessatti hin barreeffamne. Ashannaafii Buusaa Barataa kutaa 12ffaa M/B Sadarkaa 2ffaa fi Qopha'ina Amboo. Aug 27, 2018 · Barataa daree isaa guutuu dabalatee. me/1JqeRh 🗓. 46% fidee gara kutaa 9ffaatti darbe. Mee waan hundaa durseen waan gulaaltonni "gadaa. Waaqumaa Dabalee barataa kutaa 11ffaa m/b Gudar sadarkaa 2ffaa 25. BARUMSA 7 Gamoo Baabel BARUMSA 8 Abrahaamii fi Saaraan Waaqayyoof Ajajamaniiru BARUMSA 9 Dhuma Irratti Ilma Godhatan! BARUMSA 10 Haadha manaa Loox Yaadadhaa BARUMSA 11 Qorumsa Amantii. Hank Cohen. Kun qormaannii Finfinnee irratti hatamuu isaa mirkaneessa. Rabbirraa Atoomsaa barataa kutaa 10ffaa m/b Amboo sadarkaa 2ffaa 24. Yoo mucaan keessan barataa Afaan Ingliffaa ta’eef, odeeffannoo guddina dubbisa Afaan Ingliffaa mucaa keessanii ibsu sadarkaa qorannoo afaanii (ACCESS) ibsaa. Kanarratti hundaa’uun, malli baruu-barsiisuu barataa giddugaleessa taasifateefi malli wal-qunnamtii kitaaba barataas ta’ee qajeelcha barsiisaa keessatti haalaan xiyyeeffataman boqonnaaleen kitaaba barataafi qajeelcha barsiisaa keessaatti qabiyyee barsiifamu irratti hundaa’ee gulantaalee murtaa’oo keessatti dhiyaateera. Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba barataa kutaa 5. Adeemsa kitaaba kana barreessuu keessatti rakkooleen hagi tokko na mudataniiru. Abdii addeessaa barataa kutaa 11ffaa m/b Amboo sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa 28. Akkaataa armaan olii kanatti kitaaba guddicha kan boqonnaa gurguddaa 10 qabu uumuun nidanda'ama. Naannooon Mana Barnoo taa State akka barattoonni itti sadarqaa kaa’amee guutu yks quufsuu danda’aan curriculumii barnootaa qopheessuu. Barataa Abdii Mokonnoon barataa kutaa 10ffaa 9. Kitaaba kana abbaa kitaabaa obboleysa kiyya Jaafar Bayaan wajjiin mara isaa dubbiseetin jira, nin kajeela kitaaba kana Afaan Oromoo warra dubbisu akka hedduu kan fayyadu tahu. Waaqumaa Dabalee barataa kutaa 11ffaa m/b Gudar sadarkaa 2ffaa 25. Reeffi isaa kun konkolaataa Yunivarsiitii Dillaatiin fe'amee yommuu fidamu konkolaatota waraana mootummaatiin marfamee ture. Egaa ani qindeessuusaaf itti gaafatama guddaa nanfudhadhaati isin garuu yaada ka'umsaaf akka naaf 16 ta'utti mee dhimma kana ilaalchisaati qajeelfamaafi. Haala Waliigalaa 3. 40 ISBN: 978-99944-2-279-1. Over 7,000 languages are spoken or signed. jara saddeettan kanarraa nama argameef kennama. Barataa Jifaaraa Busunaa 13. Charsees Taaz Rusiil Miliniyaal Daawun kan jedhame kutaa walitti aanuu kitaaba qabu jalqabe: du’uu isaan dura kan inni barreessee hanga kutaa ja’aatti kan gahe yeroo ta’u baayinaan amma dhuga-baatoota Joobaa og-waaqummaa isaan qaban kan qabatee dha. Biroo barnoota Oromia. Rakkoon kuni kan mudate warshaan shukkaaraa kuni ijaaramee yeroodhaan waan hin xumuraminiif. Vol10 ot oromo 1. 17: Barnoota. Sadan tokkummaa Waaqaa 10. gosa hundarraa nama sadii sadiyiif kennama. Barataa Dirribaa Tasfaa barataa kutaa 7ffaa 11. Mata- duree Gabaabaa 3. Jun 09, 2014 · 23. Kitaaba Barataa. Seenaa Duubaa. keessatti ReadiStep, kutaa 10. Kitaaba Barataa Barnoota Kutaa 12 Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Kutaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Gatiin: Qar. AWR Oromo podcast on demand - Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality in Oromo language for Ethiopia, Kenya & Somalia. Barumsasaa kutaa 1-8 achuma Booruu Jaawwiitti, kutaa 9-12tti ammoo Hurutatti barate. Kitaaba qo'achuuf ifaan ittiin fayyadamaa turan ejersaa fi moora akka ture ni dubbatu. yaada itti dabalamu qaba jettan nuuf gumaachaa. Manniin barnoota naannoo Amaaraa qormanni itti hatame ykn deebiin. waggarii Fiixaa, barataa kutaa 10ffaa 8. Barataa Balaay Kuusaa barataa kutaa 12ffaa M/B Ballammii sadarkaa 2ffaa fi Qopha’ina. Kitaaba Barataa. Af-Soomaali Grade 1 Student Book. Otti dhalate. Hiikkaawwan Kitaaba Qulqulluu dhibba tokkoo ol taʼanii fi afaan adda addaatiin qophaaʼan Maatewos-Mulʼataa irratti. Kanarratti hundaa'uun, malli baruu-barsiisuu barataa giddugaleessa taasifateefi malli wal-qunnamtii kitaaba barataas ta'ee qajeelcha barsiisaa keessatti haalaan xiyyeeffataman boqonnaaleen kitaaba barataafi qajeelcha barsiisaa keessaatti qabiyyee barsiifamu irratti hundaa'ee gulantaalee murtaa'oo keessatti dhiyaateera. Haaluma wal fakkaatuun barattonni mana barumsaa kutaa 11ffaa fi 12ffaa baratan:- • barataa Tasfaayee Tufaa, • barattuu Boontuu Hayiluu fi • barattoota kan biraa saddet (8) Immoo mana hidhaa duwwaa keessatti qofaa isaanii harkii fi miilli isaanii hidhamee hidhamanii jiru,…. Darkiteera kutaa Horsiisa Horii fi Fayyaa FAO Director, Animal Production and Health Division FAO Rome Gara Afaan Oromootti Kan hiikee Mokonnin Mangashaa Yeroo kitaaba kana qopheessinu eediitaroota Wajjira Misooma Eegumssa Fayya fi Gabaa Beeyladaa Godina Arsii. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Afaan Oromoo Kutaa 11ffaa. Kutaa 1ffaa 👉 👉 Gulaallee Afaan Oromootti kan hiikne Jireenyaa Dinqiisaa, Xilahuun Ayyalaa fi Kobeekaa Kaasaa More. kabbabaa ababaa barataa kutaa 10ffaa 9. Feb 07, 2016 · Kutaa gadiittii barnoota isaatti barataa giddu galeessa ture. argamsiisuu yoo jiraate illee, inni kaanis akkuma koo kana waan gaarii haa galmeesisuu jedhanii yaada walii laachutti ce'uun, akeeka walii galaaf karaa akka saaqullee qalbifachuun baroodha. ‪#‎ OromoProtests‬ Guyyaa kaleessaa (Feb 4, 2016) reeffi barataa Ibrahim Usma’il, barataa keemistirii waggaa 1ffaa University Dillaa, gara iddoo dhaloota isaa Ha rargee Bahaa Aaanaa Midhaaga Tolatti geeffamee jira. : Jamaaal Muhammad ahmad. Haala Waliigalaa 3. takkaa yaro`otti , hidhuu akka waan kana , yaroo hangana sii kireesse , je`uudhaa. Akkaataawwan barsiisonni Afaan Oromoo kutaa kana barsiisan. yoo dalayduu zak`aa taate malee. Jun 15, 2013 · 8. Akka wolii galaatti kitaaba san irraa wonni hubate, worra waan ati barbaaddu uduu hin taane waan isaan barbaadan akka jettu barbaadu biratti lamaa fi lama afur uduun hin taane, yeroo tokko tokko sadi, yeroo tokko tokko shan, yeroo biraallee akkuma haalaatiin ka biraa ta'a malee afur hin ta'u. ISBN: 978-99944-2-283-8. Diimaa Nogoo)" Argannee Gootaa November 7, 2012 at 2:29 am Leencoo Lataa, Dr Taaddasaa Eebbaa, Bayyan Asoobaa, Diimaa Nogoo are just like a son who killed his parent but cry of left orphaned. Alamayyoo Irreessoo nama filmaata 2005 irratti partii mormituu KUO bakka bu’ee filamee miseensa caffee Oromiyaa ture. Ka jiruun itti tolte, ilmi Gabra Xaadiq, Lammaan akka barbaade dubbata. Kutaa kanaa Ilalli Edit Lewwoota; 1 Saamu'el Kitaaba Qulqulluu; Last edited on 8 Fulbaana 2018, at 14:22. Akka carraa gaaf-tokko kutaa afuritti dhimma HIV barsiiftee erga xumurtee booda, walaloo kitaaba irra jirtu tokko barsiiftuun dubbiftee, barattoonnis guyyaa itti aanutti walaloo waa’ee HIV akka fidabii dhufan barattoota ajjajje. Qormaata biyyooleessaa kutaa 8ffaa qabxii olaanaa 99. 📌 KUTAA 8 📌 الدرس ٨ 📚 Adduruusul muhimmah 📚 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى - 📚 Kitaaba Buufachuudhaaf Liinkii Armaan Gadii Fayyadamaa⤵⤵⤵⤵ https://kutub. Qooda filamaa. 8 Saaʼolis ajjeefamuu Isxifaanos irratti isaanii wajjin walii galee ture. Kitaaba Barataa Barnoota Kutaa 12 Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Kutaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Gatiin: Qar. fi/yookin kutaa 11. Hafuura Qulqulluu 11. Tajaajila Yoo isin barnoota afran kutaa kana keessatti argaman sirriitti qayyabattanii deebii isaanii walitti qabdanii nuu ergitani deebii keessan ilaallee kutaa itti aanu isinii ni ergina. Warra Afaan Ingliffaa barataniif sadarkaan dubbisaa fi Sadarkaa Guddina Afaanii Karoora DUBBISAAti. 13: Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba barataa kutaa 5. Transcription. Maqaan kitaaba kanaa “Burqaa Jaalalaa” jedhama. H/ Yuusuf yeroo barumsa kitaabaa irra turan qorannoo kiaabaatiif jecha halkan keessa sa'aa 8 dursanii akka hin rafne himaniiru. Qubee jijjiiruf sababni nama amansiisuu danda’u (justifying reason) sadarkaa amma irra jirru kanas ta’ee fuulduratti jiraachuu hin danda’u. Barataa Qananii Daaniel barataa kutaa 7ffaa 10.